Правилник о условима за планирање и пројектовање објеката ...

23 окт 2013 ... грађевинским објектима, пројектовање стамбених и нестамбених зграда, као и посебних уређаја у њима, уклањање архитектонских ...

Правилник о условима за планирање и пројектовање објеката ... - Сродни документи

Правилник о условима за планирање и пројектовање објеката ...

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/Documents/pravilnik%20o%20uslovima%20za%20plan.%20i%20projekt.%20objekata%20za%20nesmetano%20kretanje%20djece%20i%20lica%20sa%20umanj.%20tjel.%20sposobn.pdf

23 окт 2013 ... грађевинским објектима, пројектовање стамбених и нестамбених зграда, као и посебних уређаја у њима, уклањање архитектонских ...

планирање и пројектовање урбане структуре приобаља ...

http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/Doktorati/2018/2018_11_Miroslava_Petrovic_Balubdzic_disertacija.pdf

9 апр 2018 ... 10 да је урбани пејзаж као спој архитектуре и предела од ... чињеница утицала је да лева обала Саве има статус пограничног коридора дуж којег ... (извор: http://beobuild.rs/beograd-na-vodi-p2410.html, доступно ...

правилник о класификацији објеката - Putevi Srbije

https://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/regulativa/pravilnik_o_klasifikaciji_objekata.pdf

27 феб 2015 ... ... јавних овлашћења и одговорног лица им- о класификацији објеката аоца јавних овлашћења, ако су за подношење пријаве испуњени.

Правилник о стандардима за категоризацију објеката ученичког ...

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B

ученика у саставу средње школе, подлежу категоризацији у складу са стандардима утврђеним овим правилником. Категоризација објеката из става 1.

ПРАВИЛНИК О КЛАСИФИКАЦИЈИ ОБЈЕКАТА ("Сл. гласник РС ...

https://www.savskivenac.rs/data/dokumenti/gr04pravilnik.pdf

Водоторњеви и други резервоари за воду, изворишта, фонтане. (чесме), хидранти. 222220. Г. Пароводи и ... производњу гипса, цемента, цигле и црепа.

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ...

https://www.posta.rs/DocumentViewer.aspx?IdDokument=275

О УСЛОВИМА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ МЕЂУНАРОДНА УПУТНИЦА. Опште одредбе. Члан 1. Овим правилником уређују се услови за пружање услуге ...

Правилник о метролошким условима за ваге са аутоматским ...

http://www.dmdm.rs/PDF/MusMup/MUS_vage_automatske.pdf

1) аутоматско мерење е скуп радњи ко е се обавља у аутоматски према одређеном програму, укључу ући започињање наредног циклуса мерења, без ...

ПРАВИЛНИК о ближим условима за обављање ... - RFZO-u

https://www.rfzo.rs/download/pravilnici/mz/Pravilnik_blizi_uslovi12032013.pdf

једна виша медицинска сестра - техничар и психолог, дефектолог, ... одговарајуће гране медицине и седам медицинских сестара - техничара са вишом ...

ПРАВИЛНИК о квалитету и санитарно-техничким условима за ...

http://www.mpr.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=198243&rType=2&alphabet=cyr

Sadržaj septičkih jama ispušta se u odgovarajući objekat javne kanalizacije, uz ... otvor ispusta kolektora postavlja se na odgovarajuću dubinu i udaljenost od.

Правилник о минималним техничким условима за трговину на ...

https://mtt.gov.rs/download/Pravilnik%20o%20minimalnotehni%C4%8Dkim%20uslovima%20za%20trgovinu%20na%20otkupnom%20mestu.pdf

трговину на откупним местима где се врши откуп пољопривредних производа и ... 5) обавештење о откупној цени са ПДВ-ом по категоријама квалитета.

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ... - Intesa Invest

https://www.intesainvest.rs/doc/Pravilnik%20o%20drustvima%20za%20upravljanje.pdf

8) обезбеди најмање једну директну телефонску линију и радно време са странкама најмање осам сати сваког радног дана. Дозвола за рад. Члан 20.

ПРАВИЛНИК о условима, критеријумима, начину и ... - RFZO-u

https://www.rfzo.rs/download/pravilnici/lekovi/Pravilnik_uslovi_ListaLekova-05032018.pdf

о условима, критеријумима, начину и поступку за стављање лека на Листу лекова, измене и допуне Листе лекова, односно за скидање лека са Листе ...

Правилник о ближим условима и стандардима за ... - NOOIS

https://noois.rs/pdf/dokumenta/Pravilnik-standardi-usluga_lat.pdf

Ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike donosi. Pravilnik o bliţim uslovima i standardima za pruţanje usluga socijalne zaštite. Pravilnik je objavljen u ...

Правилник о условима за вршење прегледа техничке ...

https://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/04_Pravilnik%20o%20pregledu%20tehnicke%20dokumentacije.pdf

радне средине, средстава и опреме личне заштите и ... рад. Правилник је објављен у "Службеном гласнику. РС", бр. 13/2000. Члан 1. ... рада. Члан 18. Овлашћено предузеће по сваком извршеном прегледу и испитивању и.

Правилник о метролошким условима за проточна мерила за ...

http://www.dmdm.rs/PDF/MusMup/MUS_protocna_gas.pdf

80/94, 28/96 и 12/98), директор Савезног завода за мере и драгоцене метале прописује ... мерила за запремину гаса (у даљем тексту: гасомери).

ПРАВИЛНИК O УСЛОВИМА ЗА ПОЧЕТАК РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ ...

https://komorastomatologa.com/images/stories/pdf_dokumenti/Pravilnik_o_uslovima_za_pocetaka_rada_zdravstvenih_ustanova_261119.pdf

(2) Простор за обављање здравствене дјелатности треба да испуњава ... 2. електронски читач температуре за све расхладне уређаје или апарате (Fridge ... 9) дипломе, свједочанства, радне књижице и изводе из матичне књиге ...

Правилник о техничким условима за електроснко комуникациону ...

https://mtt.gov.rs/download/2/6/Pravilnik_o_zgradama.pdf

Скраћенице имају следеће значење: AO кориснички прикључак. BB окосница зграде. BBC кабл окоснице зграде. BCT радио-дифузне и комуникационе ...

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО ЛЕКОВА И ...

http://www.vet.minpolj.gov.rs/legislativa/pravilnici/Pravilnik%20o%20uslovima%20za%20prome%20na%20veliko%20lekova%20i%20medicinskih%20sredstava,%20podacima%20koji%20se%20upisuju%20u%20Registar%20izdatih%20dozvola%20za%20

РС бр. 17/17 које су у примени од 07/03/2017 ... у Регистар издатих дозвола за промет на велико лекова и медицинских средстава, као и начин уписа. 2.

ПРАВИЛНИК о ближим условима за обављање здравствене ...

https://www.rfzo.rs/download/pravilnici/mz/Pravilnik_blizi_uslovi12032013.pdf

за оснивање и обављање здравствене делатности, односно одређених послова здравствене делатности, морају испуњавати здравствене установе, ...

Правилник о ближим условима за спровођење континуиране ...

http://www.kcnis.rs/files/KME/pravilnikkmemart2016.pdf

edukacije, ustanove i udruženja koja mogu sprovoditi postupak kontinuirane edukacije, ... zdravstvenih radnika, zdravstvene ustanove, privatna praksa i udruženja ... Pod pismenim testom provere znanja smatra se test akreditovan od strane ...

правилник о условима и начину обављања угоститељске ...

https://www.beograd.rs/images/file/11579843648661f8a1ff805a53ea69ce_2745140805.

просторију за услуживање, тоалете за госте, угоститељске, спортско-рекреативне, забавне и друге објекте и садржаје који су прилагођени условима ...

Правилник о ближим условима и стандардима за пружање ...

https://noois.rs/pdf/dokumenta/Pravilnik-standardi-usluga_lat.pdf

Ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike donosi. Pravilnik o bliţim uslovima i standardima za pruţanje usluga socijalne zaštite. Pravilnik je objavljen u ...

правилник о условима и поступку за издавање и одузимање ...

http://www.zurbnis.rs/zakoni/Pravilnik%20o%20izdavanju%20i%20oduzimanju%20licence.pdf

изградњи (у даљем тексту: Закон) и овим правилником, Инжењерска комора Србије. Члан 3. Писмени захтев за издавање лиценце подноси се ...

правилник о условима и поступку давања у закуп и на ...

http://upz.minpolj.gov.rs/wp-content/downloads/Pravilnik-o-uslovima-i-postupku-davanja-poljoprivrednog-zemljista-u-drzavnoj-svojini.pdf

пољопривредног земљишта без плаћања накнаде у складу са условима ... 6) се достави уговор о закупу пољопривредног земљишта закључен са ...

правилник о ближим условима за избор у звање наставника ...

https://www.privrednaakademija.edu.rs/download/preuzimanja/opsta-akta/pravilnik-o-blizim-uslovima-za-izbor-u-zvanje-nastavnika.pdf

114/1/17 од 01.11.2017.године), Сенат Универзитета Привредна ... минимални квантитативни услови, односно критеријуми за свако научно ... избор наставника у наставна звања на Универзитету заснован на остварљивим и.

Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја ...

https://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/regulativa/Pravilnik_o_uslovima_koje_sa_aspekta_bezbednosti_saobracaja_moraju_da_ispunjavaju_putni_objekti.pdf

Закона о безбедности саобраћаја на путевима. ("Службени гласник РС", бр. 41/09 и 53/10),. Министар за инфраструктуру доноси. ПРАВИЛНИК.

Правилник о условима које мора да испуњава стручна ...

http://www.sepa.gov.rs/download/strano/Pravilnik_strucna_org_merenje_buke.pdf

Merenje buke u životnoj sredini može da vrši stručna organizacija koja: ... dozvoljenom nivou buke u životnoj sredini ("Službeni glasnik RS", broj 54/92), koje se.

правилник о условима, програму и начину полагања стручног ...

https://www.mre.gov.rs/doc/nafta-i-gas/2018/Pravilnik%20o%20uslovima,%20programu%20i%20nacinu%20polaganja%20str%20ispita%20za%20obavljanje%20poslova%20u%20objektima%20za%20transport,%20distr%20i%20sklad%20pr%20gasa.pdf

(1) Писмену пријаву за полагање стручног испита подноси кандидат. ... СМЕИТС уз претходну сагласност Министарства, на основу раста цена на мало ...

Правилник о условима и начину плаћања у готовом новцу у ...

http://www.mena.rs/cms/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=2&download=414&Itemid=76&lang=sr

Правилник о условима и начину плаћања у готовом новцу у динарима за правна лица и за физичка лица која обављају делатност. ("Сл. гласник РС", бр.

правилник о условима и начину обављања ... - Grad Beograd

https://www.beograd.rs/images/file/11579843648661f8a1ff805a53ea69ce_2745140805.

трећим лицима, сматрају се угоститељским објектима. Хостел је угоститељски објекат за пружање услуге смештаја у којем се по правилу обезбеђује ...

Правилник о условима и поступку напредовања ученика основне ...

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BA%D1%83-%D0%

Директор школе доноси одлуку о бржем напредовању ученика. ... дају мишљење о здравственој, психилошкој и педагошкој оправданости захтева.

Правилник о општим условима за обављање поштанских услуга

https://www.posta.rs/DocumentViewer.aspx?IdDokument=255

5а пошиљка са потврђеним уручењем је посебна врста регистроване писмоносне пошиљке која се евидентира само у фази пријема и фази уручења;.

правилник о условима и начину полагања стручног испита

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/Documents/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D

26 јул 2013 ... Овим правилником прописују услови за полагање и начин полагања стручног испита (у даљем тексту: испит), области за које се полаже ...

Правилник о начину, поступку и условима за обављање ... - RFZO-u

https://www.rfzo.rs/download/pravilnici/mz/PravilnikDopunskiRad.pdf

закључивањем уговора о допунском раду са директором здравствене установе, односно оснивачем приватне праксе. Уговор о допунском раду може се ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.