На основу члана 114. став 3. Закона о становању и одржавању ...

ПРАВИЛНИК. О УСЛОВИМА И НОРМАТИВИМА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ. СТАМБЕНИХ ЗГРАДА И СТАНОВА У ПРОГРАМИМА СТАМБЕНЕ ...

На основу члана 114. став 3. Закона о становању и одржавању ... - Сродни документи

На основу члана 114. став 3. Закона о становању и одржавању ...

http://stanovanje.gov.rs/doc/propisi/Pravilnik%20o%20uslovima%20i%20normativima%20za%20planiranje%20i%20projektovanje%20stambenih%20zgrada%20i%20stanova%20programima%20stambene%20podrske.pdf

ПРАВИЛНИК. О УСЛОВИМА И НОРМАТИВИМА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ. СТАМБЕНИХ ЗГРАДА И СТАНОВА У ПРОГРАМИМА СТАМБЕНЕ ...

На основу 57. став 1. тачка 1) а у вези члана 43. став 3. Закона о ...

http://osbrankoradicevic.edu.rs/wp-content/uploads/2014/10/PRAVILNIK_O_PONA%C5%A0ANJU.pdf

донесу лекарско оправдање, оправдање родитеља, пријаве поштеду или да ... као ученици који су заборавили оправдање , добиће ( –), а сваки трећи ...

На основу члана члана 6. став 4. Закона о ученичком и ...

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2019/06/konkurs-2.pdf

Студенти из осетљивих друштвених група остварују право на смештај под условима из става 1. ове ... Кандидати за пријем у установе: СЦ Нови Сад, СЦ Ниш, СЦ Крагујевац,. СЦ Бор, СЦ Ужице, ... 208 Студентски дом Зрењанин.

На основу члана 4. став 1. и члана 6. Закона о начину ...

http://www.jagodina.org.rs/cms/template/dokumenta/Odluka-o-maksimalnom-broju-zaposlenih.pdf

Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (,,Службени гласник РС“ бр. 68/15),члана 32. Закона о локалној.

На основу члана 28. став 2. и члана 35. став 3. Закона о ...

https://www.nbs.rs/internet/latinica/20/dev/dev_racuni_rezident_nerezident.pdf

резидента, односно нерезидента ‒ имаоца тог рачуна или за више њих, у складу са законом којим се уређују платне услуге и одредбама ове одлуке.

На основу члана 60. став 2. и члана 63. став 4. Закона о ...

http://www.vet.minpolj.gov.rs/legislativa/pravilnici/Pravilnik%20o%20suzbijanju%20sallmoneloze%20zivotinja%20RS.pdf

8 феб 2010 ... 8) живина су домаће кокошке из рода Gallus-gallus;. 9) јаја за приплод су јаја живине намењена за инкубирање и производњу пилића;.

1 На основу члана 49. став 2, члана 50. и члана 239. Закона о ...

http://cad.gov.rs/upload/regulativa/Pravilnik%20o%20pruzanju%20usluga%20informisanja%20vazduhoplova%20u%20letu%20i%20upotrebi%20izraza%20na%20srpskom%20jeziku%20%28Sl.glasnik%20RS,%20br.%2039-16%29.pdf

... биро за метеоролошко бдење, а која се односи на јављање или очекивано јављање одређених ... 25) SIGMET информација (SIGMET information) је информација коју издаје биро за ... 8) кашњење у одласку, ако је примењиво;.

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у ...

http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2014/05/visegodisnji.pdf

одомаћеним сортама, прихватљиви трошкови за саднице воћака, винове лозе и ... Пожегача), вишње (Облачинска), ораха (селекција Расна) и дрена ... захтева на коме је јасно исказана основна цена коштања, ПДВ и укупна цена.

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о ... - NSZ-a

http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/9/9193_javni_poziv_za_sp_2018.pdf

o нема радног искуства у струци или нема довољно радног искуства за стицање ... служби достави потписан уговор о стручном оспособљавању.

На основу члана 51. став 2. Закона о ... - Beopreventiva

https://beopreventiva.com/pravilnik-o-izmeni-i-dopuni-pravilnika-o-sadrzaju-i-nacinu-izdavanja-obrasca-izvestaja-o-povredi-na-radu-profesionalnom-oboljenju-i-oboljenju-u-vezi-sa-radom.pdf

... извештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом ... Извештај о повреди на раду (Образац 1.) и Извештај о ...

ПРЕДЛОГ На основу члана 181. став 2. тач. 6) и 8) Закона ... - RGZ

http://www.rgz.gov.rs/content/Datoteke/Dokumenta/13%20Predlozi%20i%20nacrti%20dokumenata/Pravilnik%20o%20premeru%20i%20KN-25.12.2018.pdf

Пројектно решење геодетских радова, као део главног пројекта ... Елаборат геодетских радова се израђује за геодетска мерења у оквиру једне ...

На основу члана 43. став 2. Закона о ... - Beopreventiva

https://beopreventiva.com/pravilnik-o-izmenama-i-dopuni-pravilnika-o-prethodnim-i-periodicnim-lekarskim-pregledima-53-2017.pdf

У Правилнику о претходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима ... 120/07 и 93/08) замењују се обрасцима који су одштампани уз овај правилник и чине његов ... У Београду, 16. маја 2017. године.

На основу члана 21. став 2. Закона о Безбедносно ... - BIA

https://www.bia.gov.rs/sites/default/files/inline-files/%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B

Обрасци службених легитимација одштампани су у прилогу ове уредбе и чине њен саставни део (прилог број 1–3). Члан 2. Службену легитимацију ...

На основу члана 15. став 2. Закона о безбедности и здрављу на ...

http://zastitaodpozara.etf.bg.ac.rs/fwdadresewwwzazakoneipravilnike/pravilnik_postupku-pregleda-ispitivanja.pdf

25 окт 2006 ... ПРАВИЛНИК о поступку прегледа и испитивања опреме за рад и испитивања услова радне околине. I. САДРЖИНА ПРАВИЛНИКА.

На основу члана 3. став 4. Закона о фискалним касама ...

http://uzmiracun.rs/images/propisi/Uredba%20o%20odredjivanju%20delatnosti%20kod%20cijeg%20obavljanja%20ne%20postoji%20obaveza%20evidentiranja%20prometa%20preko%20fiskalne%20kase.pdf

УРЕДБУ о одређивању делатности код чијег обављања не постоји обавеза ... Закона о фискалним касама ("Службени гласник РС", број 135/04 - у.

На основу члана 39а став 9. Закона о акцизама ... - ButanGas

http://www.butangas.rs/wp-content/uploads/Pravilnik-refakcija-akcize-za-transportne-svrhe-i-grejanje.pdf

(''Службени гласник РС'', бр. 112/12, 38/13, 93/13, 111/15). Члан 1. Овим правилником ближе се уређују услови, начин и поступак за остваривање.

На основу члана 129. став 6. Закона о ... - Министарство просвете

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/PRAVILNIK-STRUCNO-USAVRSAVANJE-24.08.2017.pdf

24 авг 2017 ... Члан 3. Стручно усавршавање наставника, васпитача и стручних сарадника установа планира у складу са потребама и приоритетима ...

На основу члана 141. став 9. Закона о основама система ...

http://oscibukovackipartizani.edu.rs/data/documents/Pravilnik-ostepenu-i-vrsti-obrazovanja-u-radu-sa-ucenicima-sa-smetnjama-i-invaliditetom.pdf

О СТЕПЕНУ И ВРСТИ ОБРАЗОВАЊА НАСТАВНИКА, СТРУЧНИХ. САРАДНИКА И ВАСПИТАЧА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ЗА УЧЕНИКЕ СА. СМЕТЊАМА У ...

На основу члана 56. став 8. Закона о трансплантацији ... - RFZO-u

https://www.rfzo.rs/download/pravilnici/mz/Pravilnik_davanje_%20saglasnosti_%20za_uzimanje_organa.pdf

Овим правилником прописује се образац изјаве о о давању сагласности, о одбијању давања сагласности и о повлачењу сагласности члана породице, ...

На основу члана 51. став 2. Закона о безбедности и здрављу на ...

https://minrzs.gov.rs/arhiva-internet-prezentacije-2019/files/pravilnik_o_sadrzaju_i_nacinu_izdavanja_obrasca_izvestaja_o_povredi_na_radu_i_profesionalnom_oboljenju.pdf

о садржају и начину издавања обрасца извештаја о повреди на раду и професионалном ... и Извештај о професионалном обољењу (Образац 2.) ...

На основу члана 13. став 3. Закона о тајности података ...

https://bia.gov.rs/sites/default/files/inline-files/%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BA%D1%83%20%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0

Ознака степена тајности и означавање прилога докумената ... они ће се означити на начин као и документ, с тим да степен тајности прилога не може ...

На основу члана 7. став 2. Закона о безбедности ... - Beopreventiva

https://beopreventiva.com/Pravilnik-o-izmenama-i-dopuni-pravilnika-o-buci-Sl-Glasnik-78-15.pdf

ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци. („Службени гласник РС”, број ...

НАЦРТ На основу члана 84. став 3. Закона о ... - Ratel

https://www.ratel.rs/upload/Nacrt%20Plana%20raspodele%20T-DAB.pdf

подразумева исти субјективни квалитет репродукованог аудио сигнала, при знатно ... SOMBOR. SOMBOR 11B 40,0. 96. (240-340). -10 dB. Дијаграм. Сомбор ... Црвени. Чот. 96. 520. 11C. KOP-CVJ-JAS. 11C. 20°52'24''. E. 43°33'45''. N.

На основу члана 47a. став 6. Закона о платном промету ...

https://www.nbs.rs/internet/latinica/20/prn/pn_registar_menica_p.pdf

Закона о платном промету (''Службени лист СРЈ'' ... О Д Л У К У. О БЛИЖИМ ... о меницама/овлашћењима који нису доспели на наплату, као и о онима.

1 На основу члана 87. став 2. Царинског закона („Службени ...

http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/podzakonski%20akti/Pravilnik%20o%20obliku,%20sadrzini,%20nacinu%20podnosenja%20i%20popunjavanja%20deklaracije%20i%20drugih%20obrazaca%20u%20carinskom%20postupku.pdf

21 апр 2010 ... ЈЕДИНСТВЕНА ЦАРИНСКА ИСПРАВА. Члан 2. Јединствена царинска исправа (у даљем тексту: ЈЦИ) је образац димензија 210 x 297.

На основу члана 38. став 3. Закона о културним добрима ...

http://www.arhivrs.org/upload/17_4_2011_45_Odluka_o_proglasenju_arhivskih_fondova_i_zbirki_kulturni,%20dobrima_od_velikog_znacaja.pdf

Закона о културним добрима ("Службени гласник. Републике Српске", број 11/95), а након спроведеног истраживања и стручне валоризације архивских ...

На основу члана 45. став 7. Закона о доприносима за обавезно ...

http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/1/1278_6._pravilnik_o_nacinu_i_postupku_obracunavanja_i_placanja_doprinosa_za_obavezno_socijalno_osiguranje_za_novozaposlene_starije_od_45__odnosno_50_godina.pdf

доприноса за обавезно социјално осигурање за новозапослене старије од 45, односно 50 година, сагласно члану 45. Закона о доприносима за ...

На основу члана 166 став 4 Закона о лековима и ... - alims

https://www.alims.gov.rs/ciril/files/2019/05/092_13_00788_2019_5_001_1_pdf.pdf

sprej za kožu, rastvor; 50mg/mL; boca ... sprej za nos, rastvor; 1mg/mL; boca sa ... Nafazol nafazolin kapi za nos, rastvor; 0.05%; bočica sa kapaljkom, 1x10mL.

На основу члана 15. став 3. Царинског закона („Службени ...

https://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/podzakonski%20akti/2019/Pravilnik%20o%20programu%20i%20sadrzini%20posebnog%20strucnog%20ispita,%20izdavanju%20i%20oduzimanju%20dozvola%20za%20zastupanje%20u%20carinskom%20postupku.p

7 јун 2019 ... 2) посредно заступање – царински заступник;. 3) овлашћеног привредног субјекта;. 4) таксе за услуге царинског органа и одлуке које се ...

На основу члана 119. став 1. тачка 1) Закона о основама ...

http://osjovanmiodragovic.edu.rs/wp-content/uploads/2019/12/PRAVILNIK-o-disc-i-mat-odg-2019.pdf

Овим правилником се утврђују обавезе ученика, дисциплинска одговорност ученика, ... дисциплинског поступка и утврђене одговорности. ... Закључак из става 2. овог члана секретар школе доставља одељењском старешини који ... сведока или ученика против кога је покренут васпитно-дисциплински ...

На основу члана 13. став 1. Закона о судским вештацима - Ниш

http://www.sudskivestak-nis.org.rs/files/novispisakSV.pdf

Ужа специјалност: Судска медицина. Решење број: 740-05-00569/2010-03. Сигурност на раду. Милошевић (Милан) Момир магистар наука. Ниш ...

На основу члана 23. став 3. Закона о органској производњи ...

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mps/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D1%8

Члан 2. (1). Изрази употребљени у Закону о органској производњи ( у даљем тексту: Закон) користе се и у овом правилнику, а изрази употребљени у ...

На основу члана 13. став 3. Закона о тајности података - BIA

https://bia.gov.rs/sites/default/files/inline-files/%D0%A3%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BA%D1%83%20%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0

Ознака степена тајности и означавање прилога докумената ... они ће се означити на начин као и документ, с тим да степен тајности прилога не може ...

На основу члана 49. став 2. Закона о безбедности и здрављу на ...

http://www.vip-bzr.com/uploads/Pravilnik%20o%20evidencijama%20iz%20oblasti%20bzr.pdf

Попуњен, потписан и оверен Образац 6. потписује и запослени који је оспособљен за безбедан и здрав рад. Евиденција о опасним материјама које се ...

На основу члана 4a став 5. Закона о роковима измирења ...

https://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/podzakonski%20akti/2018/Pravilnik%20o%20nacinu%20i%20postupku%20registrovanja%20faktura.pdf

19 јан 2018 ... назив или јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС) дужника,. – број фактуре,. – датум издавања фактуре,. – укупан износ ...

На основу члана 15. став 4. Закона о рачуноводству и ревизији ...

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mf/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%98%D1%83%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0

6 апр 2016 ... 4) Регистар предузетника који пружају рачуноводствене услуге. Члан 3. (1) Министарство води Регистар привредних друштава за ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.