Правилник о условима и нормативима за пројектовање ...

PRAVILNIK. O USLOVIMA I NORMATIVIMA ZA PLANIRANJE I. PROJEKTOVANJE STAMBENIH ZGRADA I. STANOVA U PROGRAMIMA STAMBENE ...

Правилник о условима и нормативима за пројектовање ... - Сродни документи

Правилник о условима за планирање и пројектовање објеката ...

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/Documents/pravilnik%20o%20uslovima%20za%20plan.%20i%20projekt.%20objekata%20za%20nesmetano%20kretanje%20djece%20i%20lica%20sa%20umanj.%20tjel.%20sposobn.pdf

23 окт 2013 ... грађевинским објектима, пројектовање стамбених и нестамбених зграда, као и посебних уређаја у њима, уклањање архитектонских ...

Правилник о техничким нормативима за заштиту угоститељских ...

http://girtpro.rs/Uploads/pdf-s/pravilnik-o-tehni%C4%8Dkim-normativima-za-za%C5%A1titu-ugostiteljskih-objekata-od-po%C5%BEara.pdf

18 јул 2015 ... Поред одредаба овог правилника, на објекте из става 2. овог члана, ... 1. овог члана неће се примењивати на угоститељске објекте ...

Правилник о организацији, нормативима и стандардима рада ...

https://www.minrzs.gov.rs/sites/default/files/2018-11/Pravilnik%20o%20organizaciji,%20normativima%20i%20standardima%20rada%20CSR.pdf

послове руководиоца служби за децу и младе, одрасле и старе, као и ... Клуб. ♢ за поступак нагодбе. □ Помоћ и провера код васп. мера. □ Помоћ у кући.

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ...

https://www.posta.rs/DocumentViewer.aspx?IdDokument=275

О УСЛОВИМА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ МЕЂУНАРОДНА УПУТНИЦА. Опште одредбе. Члан 1. Овим правилником уређују се услови за пружање услуге ...

ПРАВИЛНИК о ближим условима за обављање здравствене ...

https://www.rfzo.rs/download/pravilnici/mz/Pravilnik_blizi_uslovi12032013.pdf

за оснивање и обављање здравствене делатности, односно одређених послова здравствене делатности, морају испуњавати здравствене установе, ...

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА ПРОМЕТ НА ВЕЛИКО ЛЕКОВА И ...

http://www.vet.minpolj.gov.rs/legislativa/pravilnici/Pravilnik%20o%20uslovima%20za%20prome%20na%20veliko%20lekova%20i%20medicinskih%20sredstava,%20podacima%20koji%20se%20upisuju%20u%20Registar%20izdatih%20dozvola%20za%20

РС бр. 17/17 које су у примени од 07/03/2017 ... у Регистар издатих дозвола за промет на велико лекова и медицинских средстава, као и начин уписа. 2.

Правилник о техничким условима за електроснко комуникациону ...

https://mtt.gov.rs/download/2/6/Pravilnik_o_zgradama.pdf

Скраћенице имају следеће значење: AO кориснички прикључак. BB окосница зграде. BBC кабл окоснице зграде. BCT радио-дифузне и комуникационе ...

ПРАВИЛНИК о ближим условима за обављање ... - RFZO-u

https://www.rfzo.rs/download/pravilnici/mz/Pravilnik_blizi_uslovi12032013.pdf

једна виша медицинска сестра - техничар и психолог, дефектолог, ... одговарајуће гране медицине и седам медицинских сестара - техничара са вишом ...

правилник о условима и поступку за издавање и одузимање ...

http://www.zurbnis.rs/zakoni/Pravilnik%20o%20izdavanju%20i%20oduzimanju%20licence.pdf

изградњи (у даљем тексту: Закон) и овим правилником, Инжењерска комора Србије. Члан 3. Писмени захтев за издавање лиценце подноси се ...

ПРАВИЛНИК о квалитету и санитарно-техничким условима за ...

http://www.mpr.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rId=198243&rType=2&alphabet=cyr

Sadržaj septičkih jama ispušta se u odgovarajući objekat javne kanalizacije, uz ... otvor ispusta kolektora postavlja se na odgovarajuću dubinu i udaljenost od.

правилник о условима и поступку давања у закуп и на ...

http://upz.minpolj.gov.rs/wp-content/downloads/Pravilnik-o-uslovima-i-postupku-davanja-poljoprivrednog-zemljista-u-drzavnoj-svojini.pdf

пољопривредног земљишта без плаћања накнаде у складу са условима ... 6) се достави уговор о закупу пољопривредног земљишта закључен са ...

Правилник о метролошким условима за проточна мерила за ...

http://www.dmdm.rs/PDF/MusMup/MUS_protocna_gas.pdf

80/94, 28/96 и 12/98), директор Савезног завода за мере и драгоцене метале прописује ... мерила за запремину гаса (у даљем тексту: гасомери).

правилник о условима и начину обављања угоститељске ...

https://www.beograd.rs/images/file/11579843648661f8a1ff805a53ea69ce_2745140805.

просторију за услуживање, тоалете за госте, угоститељске, спортско-рекреативне, забавне и друге објекте и садржаје који су прилагођени условима ...

Правилник о ближим условима и стандардима за ... - NOOIS

https://noois.rs/pdf/dokumenta/Pravilnik-standardi-usluga_lat.pdf

Ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike donosi. Pravilnik o bliţim uslovima i standardima za pruţanje usluga socijalne zaštite. Pravilnik je objavljen u ...

ПРАВИЛНИК O УСЛОВИМА ЗА ПОЧЕТАК РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ ...

https://komorastomatologa.com/images/stories/pdf_dokumenti/Pravilnik_o_uslovima_za_pocetaka_rada_zdravstvenih_ustanova_261119.pdf

(2) Простор за обављање здравствене дјелатности треба да испуњава ... 2. електронски читач температуре за све расхладне уређаје или апарате (Fridge ... 9) дипломе, свједочанства, радне књижице и изводе из матичне књиге ...

Правилник о ближим условима за спровођење континуиране ...

http://www.kcnis.rs/files/KME/pravilnikkmemart2016.pdf

edukacije, ustanove i udruženja koja mogu sprovoditi postupak kontinuirane edukacije, ... zdravstvenih radnika, zdravstvene ustanove, privatna praksa i udruženja ... Pod pismenim testom provere znanja smatra se test akreditovan od strane ...

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ... - Intesa Invest

https://www.intesainvest.rs/doc/Pravilnik%20o%20drustvima%20za%20upravljanje.pdf

8) обезбеди најмање једну директну телефонску линију и радно време са странкама најмање осам сати сваког радног дана. Дозвола за рад. Члан 20.

Правилник о ближим условима и стандардима за пружање ...

https://noois.rs/pdf/dokumenta/Pravilnik-standardi-usluga_lat.pdf

Ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike donosi. Pravilnik o bliţim uslovima i standardima za pruţanje usluga socijalne zaštite. Pravilnik je objavljen u ...

Правилник о минималним техничким условима за трговину на ...

https://mtt.gov.rs/download/Pravilnik%20o%20minimalnotehni%C4%8Dkim%20uslovima%20za%20trgovinu%20na%20otkupnom%20mestu.pdf

трговину на откупним местима где се врши откуп пољопривредних производа и ... 5) обавештење о откупној цени са ПДВ-ом по категоријама квалитета.

Правилник о метролошким условима за ваге са аутоматским ...

http://www.dmdm.rs/PDF/MusMup/MUS_vage_automatske.pdf

1) аутоматско мерење е скуп радњи ко е се обавља у аутоматски према одређеном програму, укључу ући започињање наредног циклуса мерења, без ...

ПРАВИЛНИК о условима, критеријумима, начину и ... - RFZO-u

https://www.rfzo.rs/download/pravilnici/lekovi/Pravilnik_uslovi_ListaLekova-05032018.pdf

о условима, критеријумима, начину и поступку за стављање лека на Листу лекова, измене и допуне Листе лекова, односно за скидање лека са Листе ...

Правилник о условима за вршење прегледа техничке ...

https://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/04_Pravilnik%20o%20pregledu%20tehnicke%20dokumentacije.pdf

радне средине, средстава и опреме личне заштите и ... рад. Правилник је објављен у "Службеном гласнику. РС", бр. 13/2000. Члан 1. ... рада. Члан 18. Овлашћено предузеће по сваком извршеном прегледу и испитивању и.

Правилник о ближим минималним условима за избор у звања ...

https://www.uns.ac.rs/index.php/en/component/jdownloads/send/35-pravilnici/236-pr-vilni-blizi-ini-lni-usl-vi-z-izb-r-u-zv-nj-n-s-vni

88/2017), Минималних услова за избор у звања наставника на ... звања наставника на Универзитету у Новом Саду (у даљем тексту: Универзитет). ... II МИНИМАЛНИ УСЛОВИ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА ПО ОБРАЗОВНО-.

1 Правилник о ближим условима о начину, садржају, дужини ...

https://srednjaskolamionica.edu.rs/wp-content/uploads/2019/03/Pravilnik-o-DKR-1.pdf

Мионици (у даљем тексту Правилник) у складу са чланом 1. ... Одлуку о друштвено-корисном, односно хуманитарном раду приликом изрицања.

правилник о условима и начину полагања стручног испита

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mgr/Documents/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D

26 јул 2013 ... Овим правилником прописују услови за полагање и начин полагања стручног испита (у даљем тексту: испит), области за које се полаже ...

правилник о ближим условима за избор у звање наставника ...

https://www.privrednaakademija.edu.rs/download/preuzimanja/opsta-akta/pravilnik-o-blizim-uslovima-za-izbor-u-zvanje-nastavnika.pdf

114/1/17 од 01.11.2017.године), Сенат Универзитета Привредна ... минимални квантитативни услови, односно критеријуми за свако научно ... избор наставника у наставна звања на Универзитету заснован на остварљивим и.

Правилник о условима и начину плаћања у готовом новцу у ...

http://www.mena.rs/cms/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=2&download=414&Itemid=76&lang=sr

Правилник о условима и начину плаћања у готовом новцу у динарима за правна лица и за физичка лица која обављају делатност. ("Сл. гласник РС", бр.

Правилник о условима и поступку напредовања ученика основне ...

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BA%D1%83-%D0%

Директор школе доноси одлуку о бржем напредовању ученика. ... дају мишљење о здравственој, психилошкој и педагошкој оправданости захтева.

Правилник о општим условима за обављање поштанских услуга

https://www.posta.rs/DocumentViewer.aspx?IdDokument=255

5а пошиљка са потврђеним уручењем је посебна врста регистроване писмоносне пошиљке која се евидентира само у фази пријема и фази уручења;.

Правилник о условима за израду галенских лекова - alims

https://www.alims.gov.rs/ciril/files/2012/06/p-izrada-galenski-10-2012.pdf

Галенски лекови који садрже психоактивне контролисане супстанце. Члан 6. Израда галенских лекова који садрже психоактивне контролисане ...

правилник о ближим условима, поступку и начину остваривања ...

http://solidarnost.org.rs/wp-content/uploads/2017/04/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BE-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D

фотокопија личне карте/читач електронске личне карте за пунолетне чланове ... на евиденцију НСЗ) или фотокопија оверене здравствене књижице;.

правилник о условима, програму и начину полагања стручног ...

https://www.mre.gov.rs/doc/nafta-i-gas/2018/Pravilnik%20o%20uslovima,%20programu%20i%20nacinu%20polaganja%20str%20ispita%20za%20obavljanje%20poslova%20u%20objektima%20za%20transport,%20distr%20i%20sklad%20pr%20gasa.pdf

(1) Писмену пријаву за полагање стручног испита подноси кандидат. ... СМЕИТС уз претходну сагласност Министарства, на основу раста цена на мало ...

Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја ...

https://www.putevi-srbije.rs/images/pdf/regulativa/Pravilnik_o_uslovima_koje_sa_aspekta_bezbednosti_saobracaja_moraju_da_ispunjavaju_putni_objekti.pdf

Закона о безбедности саобраћаја на путевима. ("Службени гласник РС", бр. 41/09 и 53/10),. Министар за инфраструктуру доноси. ПРАВИЛНИК.

Правилник о условима, начину и програму полагања стручног ...

https://www.mre.gov.rs/doc/geologija-rudarstvo/10_Pravilnik%20o%20uslovima%20nacinu%20i%20programu%20polaganja%20strucnog%20ispita%20za%20obavljanje%20strucnih%20poslova%20pri%20eksploataciji%20mineralnih%20sirovina.pdf

Стручни испит се полаже пред Комисијом за полагање стручног испита (у даљем тексту: Комисија) ... питања услова и начина организовања и висине трошкова полагања стручног испита. ... Заштита права радника. - Пословодни ... 3) Закон о заштити од пожара ("Службени гласник СРС", бр. 37/88, 53/93, ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.