ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU

7) da ne postoji pravni interes tužioca za podnošenje tužbe za utvrđenje ili ... običnom pismonosnom pošiljkom, u kojoj se uz pismeno dostavlja i obrazac o.

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU - Сродни документи

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpr/Documents/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BA%D1%83,%20%

7) da ne postoji pravni interes tužioca za podnošenje tužbe za utvrđenje ili ... običnom pismonosnom pošiljkom, u kojoj se uz pismeno dostavlja i obrazac o.

Zakon o parnicnom postupku Republike Srpske - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon_o_parnicnom_postupku_RS_Integral.pdf

o tom pitanju još nije donio odluku sud ili drugi nadležni organ (prethodno pitanje), sud može sam riješiti to pitanje ako posebnim propisima nije drugačije ...

ZAKON o parnicnom postupku FBiH - Integralni text - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon_o_parnicnom_postupku_FBiH_Integralni.pdf

(1) Kad odluka suda zavisi o rješavanju nekog prethodnog pitanja koje se ... nadležni organ (prethodno pitanje), sud može sam riješiti to pitanje, ako posebnim.

Zakon o parnicnom postupku FBiH preciscen tekst 2015 - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-parnicnom-postupku-FBiH-precisceni-tekst-2015.pdf

(1) Ako sud kome je predmet ustupljen kao nadležnom smatra da je nadležan sud koji mu je predmet ustupio ili neki drugi sud, dostavit će, u roku od tri dana, ...

O PARNIČNOM POSTUPKU

http://www.komoraizvrsitelja.rs/sites/default/files/zakon_o_parnicnom_postupku1.pdf

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex. ZAKON. O PARNIČNOM POSTUPKU. ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011). Deo prvi. OPŠTE ODREDBE. Glava I.

o parničnom postupku - Paragraf Lex

https://www.paragraf.rs/propisi_download/zakon_o_parnicnom_postupku.pdf

Član 3. U parničnom postupku sud odlučuje u granicama zahteva koji su postavljeni u postupku. Stranke mogu slobodno da raspolažu zahtevima koje su ...

O RJEŠENJU U PARNIČNOM POSTUPKU

https://hrcak.srce.hr/file/129887

procesna i meritorna rješenja; kondemnatorna, deklaratorna i konstitutivna ... b) ili rješenje kojim se konstatira da je tužba povučena, zapravo rješenje kojim se.

praktičan vodič o parničnom postupku

https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/reports/610_PRAKTI%C4%8CAN_VODI%C4%8C_PARNI%C4%8CNOM_POSTUPKU_SRB.pdf

OBRASCI O VRAĆANJU ŽALBE NA DOPUNU I ODBACIVANJU. ŽALBE KAO ... ovim kriterijumom postojetri vrste tužbi: tužba za osudu (činidbu), utvrđenje i.

Prethodno pitanje u parničnom postupku

http://www.damir-jelusic.info/2019/04/01/prethodno-pitanje-parnicnom-postupku/

1 tra 2019 ... pravo ili pravni odnos, a o tom pitanju još nije donio odluku sud ili drugo nadležno tijelo (prethodno pitanje), sud može sam riješiti to pitanje ako ...

Općepoznate činjenice u parničnom postupku

https://hrcak.srce.hr/file/262443

Općepoznate činjenice, doduše, rijetko imaju značenje neposredno ... se stoga ističe da se često kao notorno može uzeti samo to da su te informacije u jednom.

VRIJEME I MJESTO DOSTAVE U PARNIČNOM POSTUPKU

https://hrcak.srce.hr/file/94029

pretinac, obavlja se na adresi prebivališta, boravišta ili sjedišta osobe adresata dostave.17 18 O mjestu dostave odlućuje sud u granicama zakonskih ovlaštenja.

o naknadi pretprocesnih troškova u parničnom postupku

https://hrcak.srce.hr/file/94023

Vicko Pranćić: O naknadi pretprocesnih troškova u parnićnom postupku ... u predmetima i postupcima koji se vode po postojećim zakonskim propisima ... sastavni dio Pravilnika o stalnim sudskim vještacima,35 time da iz raćuna koji je ... (dalje:Pravilnik)42 stalni sudski procjenitelji dužni su obaviti procjenu na sudskom.

Nove činjenice i dokazi u parničnom postupku

https://hrcak.srce.hr/file/231638

uvođenja prekluzija, na iznošenje novih činjenica i predlaganje novih dokaza, te kojim se procesnim instrumentima pokušavalo disciplinirati stranke da na ...

priručnik za praktičnu primjenu zakona o parničnom postupku

https://cosdt.me/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=3576

dostavljanje pismena i razmatranje spisa, troškove postupka, pravnu pomoć i nepoštovanje suda. ... Protiv ovog rješenja dozvoljena je žalba. Višem sudu u ... RJEŠENJE O OBUSTAVI PARNIČNOG POSTUPKA. (kad postupak treba provesti ...

Punomoćje izdato u parničnom ili drugom sudskom postupku i ...

https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/Punomocje%20izdato%20u%20parnicnom%20ili%20drugom%20sudskom%20post......pdf

''Према члану 89. Закона о парничном поступку („Службени гласник РС“ 72/11,. 55/14), ако је странка издала пуномоћје за вођење парнице, а није ближе ...

Najvažnije odredbe Zakona o parničnom postupku - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/sudska-praksa/Najvaznije-osnovne-i-opste-odredbe-Zakona-o-parnicnom-postupku.pdf

o parničnom postupku (u daljem tekstu ZPP) na način da će se pojediniinstituti ... dostavljanje odgovora na tužbu, sadržaj odgovora na tužbu, preboj i ... 2.običnom pismenom pošiljkom, u kojoj se nalazi i obrazac o potvrdi primitka, koju.

Medicinska veštačenja u krivičnom i parničnom postupku - doiSerbia

http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0042-8450/2015/0042-84501300054M.pdf

veštačenjem i dati nalaz i mišljenje veštaka neophodne su za pravilno sudsko ... vrsta veštačenja nisu posebno istaknuta, nego se i na njih primenjuju opšta ...

postulati prava europske unije u građanskome parničnom postupku

https://hrcak.srce.hr/file/325294

28 velj 2019 ... troškova postupka, tzv. aktorska kaucija (cautio judicatum solvi)98 usklađena je sa zahtjevom Suda EU-a da se u nacionalnim propisima ...

revizija u parničnom postupku de lege ferenda - Pravni fakultet

https://www.pravo.unizg.hr/images/50018419/210%20Bratkovic%20veljaca%20L.pdf

služiti izvanredna revizija, a istoj bi svrsi trebala služiti i revizija po dopuštenju iz nacrta novele ZPP-a iz 2016. godine. Kako se, međutim, zacrtana svrha revizije ...

Zakon o vanparničnom postupku

http://www.ius.bg.ac.rs/prof/materijali/vukmil/Zakon%20o%20vanparnicnom%20postupku.pdf

(2) Vanparnični postupak sud pokreće po službenoj dužnosti u slučajevima i pod uslovima određenim ovim ili drugim zakonom. (3) Ako postupak nije pokrenuo ...

Zakon o likvidacionom postupku

http://www.notarrs.com/propisipdf/Zakon_o_likvidacionom_postupku64_2002.pdf

14 окт 2002 ... ^lan 36. Upravni odbor ima predsjednika i ~etiri ~lana koje imenuje i razrje{ava Vlada Republike Srpske. Upravni odbor Fonda donosi uz ...

Zakon o upravnom postupku

https://epa.org.me/wp-content/uploads/2019/05/Zakon-o-upravnom-postupku.pdf

Zakon o izmjeni Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. ... ovog zakona prestaje da važi Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni list.

Zakon o krivicnom postupku BiH - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon_o_krivicnom_postupku_BiH_-_preciscena,_nezvanicna_verzija.pdf

(1) Lica koja učestvuju u postupku, osim optuženog, mogu se o pozivu za glavni pretres ili drugom pozivu, kao i o odluci o odlaganju glavnog pretresa ili drugih ...

Zakon o upravnom postupku BiH - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-upravnom-postupku-BiH.pdf

(1) Organ vodi upravni postupak i donosi rješenje samostalno u okviru ovlaštenja datih zakonom i drugim propisima i općim aktima. (2) Ovlaštena službena ...

Zakon o stečajnom postupku - ALSU

http://www.alsu.gov.rs/bap/upload/documents/zakoni/zakon_o_stecajnom_postupku%20lat.pdf

poverilaca - moratorijum. U slučaju povrede ... ne odluči po zahtevu, smatra se da je moratorijum privremeno ukinut u ... Pojedini izrazi imaju sledeće značenje:.

Zakon o likvidacionom postupku RS - Legalist.ba

http://legalist.ba/wp-content/uploads/2020/01/Zakon-o-likvidacionom-postupku-RS.pdf

ZAKON O LIKVIDACIONOM POSTUPKU1. („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 82/19). GLAVA I. OSNOVNE ODREDBE. Član 1. Ovim zakonom se uređuje ...

zakon o opstem upravnom postupku

https://montenegro.eregulations.org/media/Zakon_o_opstem_upravnom_postupku.pdf

Proglašava se Zakon o opštem upravnom postupku, koji je donijela Skupština Republike Crne Gore na prvoj sjednici drugog redovnog zasijedanja u 2003.

1 ZAKON O STEČAJNOM POSTUPKU LAW ON BANKRUPTCY ...

https://www.advokatura.ba/pdf/Bilingual%20Bankruptcy%20Law%20_final_.pdf

Prijava potraživanja u stranom stečajnom postupku. 225. Saradnja stečajnih upravnika. 224 Registration of Claims in a Foreign. Bankruptcy Proceeding.

Zakon o izvršnom postupku - HARMONIUS

https://www.harmonius.org/sr/pravni-izvori/jugoistocna-evropa/privatno-pravo/srbija/Zakon_o_izvrsnom_postupku.pdf

Rešenje kojim je odbijen predlog za izvršenje izvršni poverilac može pobijati žalbom. ... nepokretnosti, prenos novčanog potraživanja, prenos potraživanja za predaju ... primer, stvaranje određenih umetničkih dela i slično), izvršni poverilac nema pravo ... Fizičku deobu suvlasničke stvari sud će odrediti ako je takva deoba ...

zakon o vanparničnom postupku - Projuris

http://projuris.org/Zakoni_Kosova/Zakon_o_vanparnicnom_postupku_2008.pdf

20 нов. 2008 ... 13.1 Predlog kojm je pokrenut vanparnični postupak može da ... za deobu stvari i suvlasničke nepokretnosti sud odlučuje o deobi i način.

zakon o vanparničnom postupku - Refworld

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=555203a14

27 апр 2006 ... istekne ovaj rok sud će zastati sa postupkom, ali organ koji je pozvan da učestvuje u ... Predlog za pokretanje vanparničnog postupka može se povući do ... sudu nadležnom za vođenje ostavinskog postupka, notaru, organu.

Zakon o vanparnicnom postupku Federacije BiH - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon_o_vanparnicnom_postupkuFBiH_integralni.pdf

određenog ovim ili drugim zakonom. Izuzetno, sud pokreće vanparnični postupak po službenoj dužnosti u slučajevima i pod uvjetima određenim ovim ili drugim ...

Zakon o krivicnom postupku FBiH - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon_o%20krivicnom_%20postupku_FBiH.pdf

Krivični postupak se može pokrenuti i provesti samo po zahtjevu nadležnog tužitelja. Član 18. Princip legaliteta krivičnog gonjenja. Tužitelj je dužan preduzeti ...

Zakon o izvršnom postupku Federacije BiH - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon_o_izvrsnom_postupku_FBiH_Integralni.pdf

Razlozi za protivizvršenje. (1) Nakon što je izvršenje već provedeno izvršenik može u istom izvršnom postupku zatražiti od suda da naloži tražiocu izvršenja da ...

Zakon o stečajnom postupku Federacije BiH - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-stecajnom-postupku-FBIH.pdf

Isplatni redovi stečajnih povjerilaca. (1) Stečajni povjerioci se prema vrsti njihovih potraživanja svrstavaju u isplatne redove. Povjerioci kasnijeg isplatnog reda ...

Zakon o likvidacionom postupku FBiH - Prnjavorac

https://advokat-prnjavorac.com/zakoni/Zakon-o-likvidacionom-postupku-FBiH.pdf

ZAKON O LIKVIDACIONOM POSTUPKU. «Službene novine Federacije BiH», broj 29/03 (30.06.2003.) Član 1. Predmet Zakona. Ovim zakonom uređuje se ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.