ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

утврђење или конститутивна – преображајна тужба, односно мешовита, о чему ће ... већ припремљен образац, са свим наведеним елементима.

ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ - Сродни документи

ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ

https://www.pars.rs/images/biblioteka/Prirucnik-za-primenu-ZPP-v5.pdf

утврђење или конститутивна – преображајна тужба, односно мешовита, о чему ће ... већ припремљен образац, са свим наведеним елементима.

ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИЈА У ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ*

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0550-2179/2014/0550-21791403129S.pdf

Универзитет у Новом Саду. Правни факултет у Новом Саду. ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИЈА У. ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ*. Сажетак: Рад разматра ...

ПАРИЦИОНИ РОК У СРПСКОМ ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ*

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0550-2179/2015/0550-21791501049K.pdf

12 Пример за то би било решење о новчаном кажњавању странке, ... примену материјалноправних одредаба о одржању рокова.22 Даље, пропу- ... апсолутна дужност првостепеног суда, нема никакав утицај на рачунање.

врсте пресуда у парничном поступку - Правни факултет у Нишу

http://www.prafak.ni.ac.rs/files/disertacije/Vladimir_Boranijasevic_Vrste_presuda_u_Par_postupku_2008.pdf

22 мар 2013 ... једностране пресуде спадају: пресуда на основу признања тужбеног захтева, пресуда на основу одрицања од тужбеног захтева, ...

Водич за примену Законика о кривичном поступку Републике ...

https://www.pars.rs/images/biblioteka/vodic%20za%20primenu%20zakonika%20o%20krivicnom%20postupku%20republike%20srbije%20%282015%29.pdf

шања сведок покаже предмет који је релевантан за истрагу, логично је да је ... папиларних линија који се најчешће налазе на лицу места су невидљиви.

ПРИРУЧНИК ЗА ПРИМЕНУ ПРАВИЛНИКА О БЕЗБЕДНОСТИ ...

http://www.iss.rs/rs/images/upload/PUBLIKACIJE/prirucnikliftovi.pdf

Правни основ за доношење Правилника о безбедности лифтова („Службени гласник РС”, број. 101/10 – у даљем тексту „Правилник“) садржан је у ...

Приручник за примену посебног протокола

http://www.uvb.org.rs/pdf/PRIRUCNIK%20ZA%20PRIMENU%20POSEBNOG%20PROTOKOLA.pdf

Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и ... Кораци за примену Посебног протокола у установи). ... повређивања или злостављања, запостављања или немарног поступања, малтретирања или ... Установа има правилник о безбедности детета/ученика, у коме постоје јасне ...

приручник за примену правилника о безбедности машина

http://www.iss.rs/rs/images/upload/PUBLIKACIJE/prirucnik__md.pdf

1 мај 2013 ... ПРАВИЛНИК O БЕЗБЕДНОСТИ МАШИНА . ... Закон о техничким захтевима и оцењивању усаглашености,. („Службени гласник РС”, број ...

приручник за примену споразума о призна у прекршаја

https://www.usudprek.org.rs/pub/download/Prirucnik%20za%20primenu%20sporazuma%20o%20priznanju%20prekrsaja.pdf

1 мар 2014 ... прекршај из члана 332. став 1. и 2. тачка 7, у вези члана 42. став 1. Закона о безбедности саобраћаја на путевима – неприлагођена ...

Приручник за примену Посебног протокола ... - Права детета

https://www.pravadeteta.com/attachments/653_prirucnik%20za%20primenu%20posebnog%20protokola.pdf

Приручник за примену Посебног протокола система здравствене заштите за ... насиља,. • Општи протокол за заштиту деце од злостављања и зане.

Приручник за примену Посебног протокола система ... - Unicef

https://www.unicef.org/serbia/media/6136/file/Priru%C4%8Dnik%20za%20primenu%20Posebnog%20protokola%20sistema%20zdravstvene%20za%C5%A1tite%20.pdf

Приручник за примену Посебног протокола система здравствене заштите за ... насиља,. Општи протокол за заштиту деце од злостављања и зане.

приручник за примену правилника о личној заштитној опреми

http://www.iss.rs/rs/images/upload/PUBLIKACIJE/prirucnik__ppe.pdf

области личне заштитне опреме (у даљем тексту: ЛЗО), врсту субјеката који ... усаглашености који се огледа у добровољној примени српских стандарда којима ... Списак стандарда из области ЛЗО који се објављује у Службеном ...

Одлука о Смерницама за примену одредаба Закона о ...

https://www.nbs.rs/internet/latinica/55/FAQ_Smernice.pdf

регистар функционера који води Агенција за борбу против корупције, јер је такав начин провере података свим обвезницима једнако доступан. Oстале ...

ПРАКТИКУМ ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ...

https://kursumlija.org/fajlovi/uprava/PRAKTIKUM%20za%20primenu%20Zakona%20o%20opstem%20upravnom%20postupku.pdf

органа који води управни поступак огледа се баш у старању о остварењу јавног интереса. У члану 6. још увек важећег ЗУП-а реч је о јавном интересу ...

ВОДИЧ ЗА ПРИМЕНУ ЗАКОНА О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ

http://mduls.gov.rs/wp-content/uploads/vodic-za-primenu-zakona-o-inspekcijskom-nadzoru.pdf

инспекцијски надзор са одредбама Закона о инспекцијском надзору . ... ons%20WEB.pdf, у одељку под насловом „Све што изгледа као инспекција је ...

практикум за примену закона о становању и одржавању зграда

http://stanovanje.gov.rs/doc/Praktikum%20za%20primenu%20zakona%20o%20stanovanju%20i%20odr%C5%BEavanju%20zgrada.pdf

12 јун 2017 ... жете се обратити на е-адресу: [email protected] ... у складу са законом којим се уређује становање. Принудна управа ...

Распис о примени закона о поступку уписа у катастар ... - RGZ

http://www.rgz.gov.rs/content/Datoteke/Dokumenta/04%20Raspisi/2019god./RASPIS%20POVRSINE%20NADOGRADNJA.pdf

2 окт 2019 ... СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ начелнику / шефу службе. Полазећи од циља Закона о поступку уписа у катастар ...

На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и ...

http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/podzakonski%20akti/2016/Pravilnik%20samooporezivanje.pdf

14 дец 2016 ... ППДГ-1С – Пореска пријава за утврђивање пореза и доприноса за ... делатности за период од _ до_ године (у даљем тексту: Образац ...

приручник за спровођење закона о јединственом ... - SKGO

http://www.skgo.org/storage/app/uploads/public/157/710/430/1577104308_Priruc%CC%8Cnik%20JBS%2020122019%20web.pdf

ОБАВЕШТАВАЊЕ ГРАЂАНА О НАЧИНУ УВИДА У БИРАЧКИ СПИСАК .................. 37. 2. ... ПРЕТРАГА БИРАЧКОГ СПИСКА ПО ЈМБГ-У БИРАЧА . ... ници Министарства уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

ЗАСТУПАЊЕ У ПАРНИЦИ ПО ЗАКОНУ О ПАРНИЧНОМ ...

http://www.prafak.ni.ac.rs/files/zbornik/sadrzaj/zbornici/z45/04z45.pdf

Парнични заступници су: законски заступник, заступник правног лица и вољни заступник (пуномоћник). Овлашћење за заступање парничног заступ-.

ПОСЛЕДИЦЕ ПРОПУШТАЊА РОКОВА У НОВОМ ПАРНИЧНОМ ...

http://www.prafak.ni.ac.rs/files/zbornik/sadrzaj/zbornici/z44/06z44.pdf

2 Закон о парничном поступку од 15. новембра 2004. године, "Сл. гласник РС", ... Станковић., Г.: Коментар Закона о парничном поступку, предговор, ИП ...

Анализа ефеката Нацрта закона о изменама и допунама Закона ...

http://vs3836.cloudhosting.rs/misljenja/1442/ana/Analiza%20efekata%20Nacrta%20zakona%20o%20psihoaktivnim%20kontrolisanim%20supstancama.pdf

Одређење проблема који закон треба да реши. Република ... прикупљање података о психоактивним контролисаним супстанцама, постићи ће се.

нацрт закона о изменама и допунама закона о порезу на добит ...

http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/podzakonski%20akti/2018/Nacrt%20zakona.pdf

ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА. Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица („Службени гласник РС”, бр. 25/01, 80/02,. 80/02-др. закон, 43/03, ...

Предлог закона о изменама Закона о враћању одузете имовине ...

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2018/3579-18.pdf

Члан 1. У Закону о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник. РС”, бр. 72/11, 108/13, 142/14 и 88/15-УС), у члану 30. став 2. речи: „15.

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о приватном ...

https://vs3836.cloudhosting.rs/misljenja/1465/nac/Nacrt%20zakona%20-privatno%20obezbedjnje.pdf

кретања у складу са планом обезбеђења и прописаним процедурама;. 8) план обезбеђења је документ са планираним услугама обезбеђења које су ...

Предлог закона о допунама Закона о државним и другим ...

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2019/1687-19.pdf

Члан 1. У Закону о државним и другим празницима у Републици Србији. („Службени гласник РС”, бр. 43/01, 101/07 и 92/11), у члану 5. став 1. после.

Предлог закона о изменама и допунама Закона о пензијском и ...

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2018/2789-18.pdf

30 сеп 2018 ... У Закону о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС”, бр. ... заради, накнади зараде, односно основици осигурања за ... Копије потврда о пријему пријаве на осигурање и одјаве осигурања за.

Предлог закона о изменама и допуни Закона о облигационим ...

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2019/2883-19.pdf

Члан 1. У Закону о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78,. 39/85, 45/89-УСЈ и 57/89 и „Службени лист СРЈ”, брoj 31/93), у члану 29.

Предлог закона о изменама и допунама Закона о безбедности ...

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2018/3205-18.pdf

39) тешки четвороцикл је моторно возило са четири точка, осим лаког ... 3) мопед, лаки трицикл, мотоцикл, тешки трицикл, лаки четвороцикл и отворени.

Предлог закона о измени Закона о начину одређивања ...

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2018/3596-18.pdf

СЕКТОРУ. Члан 1. У Закону о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 68/15, 85/15 – УС и 81/16 ...

Предлог закона о изменама Закона о културним добрима

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/1090-17.pdf

3 мај 2017 ... ЗАКОНА О КУЛТУРНИМ ДОБРИМА. Члан 1. У Закону о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 717 94.) Члан 130, став 1, мења ...

Предлог закона о изменама и допунама Закона о роковима ...

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2019/2952-19.pdf

достављене дужнику. На основу података из система електронских фактура, централни регистар фактура евидентира електронске фактуре издате од ...

о ступању на снагу закона о изменама и допунама закона о ра ...

http://www.rgz.gov.rs/content/Datoteke/Dokumenta/14%20Ostala%20dokumenta/o%20stupanju%20na%20snagu%20zakona%20o%20izmenama%20i%20dopunama%20zakona%20o%20ra%20taksama.pdf

25 дец 2017 ... ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА УПЛАТУ ТАКСИ НА РАЧУН. РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ НА БРОЈ 840-742221843- ... Позив на број.

Предлог закона о изменама и допунама Закона о платама ...

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2018/3595-18.pdf

У Закону о платама државних службеника и намештеника („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 63/06 – исправка, 115/06 – исправка, 101/07, 99/10,. 108/13 ...

Предлог закона о изменама и допунама Закона о дувану

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2018/3586-18.pdf

1) и 5) овог члана коју проверава Управа по службеној дужности”. У ставу 3. тачка 1) ... 5) укупну површину парцеле и површину на којој се сади дуван;. 6) тип и сорту ... Трговци на мало дуванским производима. Услови. Члан 45.

Предлог закона о изменама и допунама Закона о финансијској ...

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2018/2277-18.pdf

1 јул 2018 ... породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, ... дете, и продужење периода остваривања односно исплате права за ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.