Pravni stav - tužba za utvrđenje - Врховни касациони суд

1 - Није дозвољена тужба за утврђење, којом потрошач (купац) у спору против испоручиоца (продавца) електричне енергије, захтева да се утврди да ...

Pravni stav - tužba za utvrđenje - Врховни касациони суд - Сродни документи

Pravni stav - tužba za utvrđenje - Врховни касациони суд

https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/Pravni%20stav%20-%20tu%C5%BEba%20za%20utvr%C4%91ivanje.pdf

1 - Није дозвољена тужба за утврђење, којом потрошач (купац) у спору против испоручиоца (продавца) електричне енергије, захтева да се утврди да ...

О Г Л Е Д И - Врховни касациони суд

https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/files/Bilteni/VrhovniSud/bilten%202006-4.pdf

13 апр 2006 ... чено, како то произилази не само из увода и изреке побијане пресуде, већ из њених ... Из овога произлази да је субјект приватизације.

SMENSKI RAD - Врховни касациони суд

https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/Smenski%20rad-zeleznicari.pdf

часова одмора сматра сменским радом и или се проблем решава кроз прерасподелу радног времена; да ли у првом случају запослени има право на ...

Краљевина СХС - Врховни касациони суд

https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/files/Istorijat/KraljevinaSHS.pdf

Први Устав Краљевине Југославије, Видовдански устав из 1921.године, прописао је увођење јединственог правног поретка, односно уједначавање ...

билтен - Врховни касациони суд

http://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/Bilten1.pdf

Врховног касационог суда за 2015. годину - пречишћен текст ..........164. КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ ... суд, коме је ове године 168. рођендан. ... Маја Ковачевић-Томић, члан већа. 5. ... Саша Чепић - судијски помоћник за III и V веће. 3.

Bilten 2006-4 - Врховни касациони суд

https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/files/Bilteni/VrhovniSud/bilten%202006-4.pdf

13 апр 2006 ... РАСКИД УГОВОРА О ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ ... нансирају, судска пракса је одредила да пунолетно дете као поверилац из-.

Bilten 2004-2 - Врховни касациони суд

https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/files/Bilteni/VrhovniSud/bilten%202004-2.pdf

5 феб 2004 ... могуће и дозвољено (на пример Кривично веће из члана 24. став 6. ... туженог, судови су одбили тужбени захтев за сметање поседа.

Bilten 2003-2 - Врховни касациони суд

https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/files/Bilteni/VrhovniSud/Bilten%202003-2.pdf

12 феб 2003 ... институције, као што је заштита животне средине на пример, ... неовлашћеног држања ватреног оружја и муниције из члана 33. став 1. ... уговора о поклону, па је правноснажном пресудом утврђено да је уговор о ...

Bilten 2011-3 - Врховни касациони суд

https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/files/Bilteni/VrhovniKasacioniSud/bilten_2011-3.pdf

10 мар 2011 ... утврди повреда права зато што привремена мера у породичном спору ни- ... ство) поверено подносиоцу представке, наложио оцу детета да плаћа ... и одузимање тих ствари од извршног дужника и поверавање на ...

Bilten 2007-2 - Врховни касациони суд

https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/files/Bilteni/VrhovniSud/bilten_2007-2.pdf

8 феб 2007 ... "Предмет спора је захтев тужиоца за утврђење ништавости уговора о закупу ... уговора без обзира што тужилац није захтевао и чинидбу. Како приликом ... Ако је тужба за накнаду штете због искоришћавања патента ... пример показује недовољну координацију правила која се односе на.

Bilten 2015-3 - Врховни касациони суд

http://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/Bilten3.pdf

пака тако што ће одређене категорије предмета изузети, (на пример у не- ... сменског рада (сентенца из пресуде Врховног касационог суда Рев2. 524/2014 од ... У случају подношења предлога за извршење на основу веродо- ... жност. Правоснажност коначног акта наступиће и доношењем правоснажне.

Bilten 2011-2 - Врховни касациони суд

https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/files/Bilteni/VrhovniKasacioniSud/bilten_2011-2.pdf

Бора Чејовић, Кривично право у судској пракси, Општи део, Крагујевац, ... мету Mineli против Швајцарске (1983) против подносиоца представке је по-.

Bilten 2005-1 - Врховни касациони суд

https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/files/Bilteni/VrhovniSud/Bilten%202005-1.pdf

31 јан 2005 ... Његова представка (тужба) односи се на услове у затворском ... не спада у круг овлашћених предлагача одређених одредбом члана 40.

Bilten 2008-3 - Врховни касациони суд

https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/files/Bilteni/VrhovniSud/bilten_2008-3.pdf

ЗАСТАРЕЛОСТ ПОТРАЖИВАЊА НАКНАДЕ ШТЕТЕ ... пуњено противи враћању, има досудити накнада у новцу, према ценама у време доношења су- ... дуга, Закон омогућава да дужник самостално плати камату, нема разлога да ... плаћања и даје налог банци да изврши плаћање доспелих обавеза.

Pisanje krivičnih presuda - Врховни касациони суд

https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/Pisanje%20krivi%C4%8Dnih%20presuda%20WEB.pdf

ПРЕПОРУКЕ ЗА ПРАВИЛАН ИЗГЛЕД И ПИСАЊЕ ПРЕСУДЕ ... одлуке чије правилно писање захтева читав низ различитих знања. Неопход-.

билтен судске праксе 1 - Врховни касациони суд

https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/files/Bilteni/VrhovniSud/bilten%202004-1.pdf

20 јан 2004 ... Попуна већа до састава од пет судија вршиће се према посебном ... одговорности за другог, застарелост потраживања накнаде штете ... поступак по тужби тужиље против туженог ради исплате дуга у траженом износу. ... Народној банци Југославије добијао динарску противвредност по ...

ЗАКОН о државним службеницима - Врховни касациони суд

https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%20%D0%B4%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BC%D0%B0.

Проглашава се Закон о државним службеницима, који је донела Народна ... Одредбе Закона о радним односима у државним органима настављају да ...

Уједначавање судске праксе - Врховни касациони суд

https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/Publikacija%20Ujednacavanje%20sudske%20prakse%20WEB.pdf

остављати простора да се судска пракса постепено развија и да се мењају ... апелационе судове и Привредни апелациони суд, они се објављују на ... представника кривичних одељења апелационих судова и ВКС, Нови Сад, 24.

prenos potraživanja (član 48. ZIO) - Врховни касациони суд

https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/Prenos%20potra%C5%BEivanja%20%28%C4%8Dlan%2048.%20ZIO%29.pdf

Закони, подзаконски и општи акти не представљају јавне, односно по закону оверене исправе које могу да служе као основ за прелаз потраживања и.

BACKOVIĆ protiv Srbije (47997-06) - Врховни касациони суд

https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/BACKOVI%C4%86%20protiv%20Srbije%20%2847997-06%29.pdf

7 феб 2012 ... А. Закон о државном премеру и катастру и уписима права на непокретности (објављен у "Службеном листу Републике Србије"- "Сл.

Krndija i drugi protiv Srbije - Врховни касациони суд

https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/Krndija%20i%20drugi%20protiv%20Srbije%20%2830723-09%29%20i%20jo%C5%A1%203.pdf

повукао захтев који је поднео 20. децембра 2006. године за неисплаћену зараду. Истога дана, Трећи општински суд у Београду: (a) прогласио је одлуку ...

Raspored poslova sudija za 2020. godinu - Врховни касациони суд

https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/Godi%C5%A1nji%20raspored%20poslova%20sudija%20u%20Vrhovnom%20kasacionom%20sudu%20za%202020.%20godinu.pdf

1 јан 2020 ... Драган Аћимовић, члан већа. 3. Мирољуб Томић, члан већа. 4. Јасмина Васовић, члан већа. 5. Драгомир Милојевић, члан већа. 3. Веће.

Raspored poslova sudija za 2019. godinu - Врховни касациони суд

https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/Godi%C5%A1nji%20raspored%20%20poslova%20sudija%20za%202019.pdf

1 јан 2019 ... Драган Аћимовић, члан већа. 3. Радослав Петровић, члан већа. 4. Мирољуб Томић, члан већа. 5. Јасмина Васовић, члан већа. 3. Веће.

Dozvoljenost tužbe za utvrđenje i pravni interes ... - Sudovi Crne Gore

http://sudovi.me/files/L2FzY2cvZG9jLzQ1MTgucGRm=

30 окт 2016 ... utvrđenje jednog prava i pravnog odnosa i predmet utvrđenja može biti samo jedan odnos u sadašnjosti i. - preobražajna tužba kojom tužilac ...

manifestacijska stupnjevita tužba i tužba vjerovnika prije dospjelosti ...

https://hrcak.srce.hr/file/331636

Stupnjevita tužba predstavlja izuzetak od pravila: tužbeni zahtjev mora biti određen već u samoj tužbi prema odredbi čl. 186. st. 1. Zakona o parničnom postupku ...

Pravni stav - zastarelost potraživanja javnog preduzeća radi ...

https://www.vk.sud.rs/sites/default/files/attachments/PRAVNI%20STAV%2026-11-15.pdf

26 нов. 2015 ... примењују се прописи о порезу на добит корпорација, а за остале обвезнике плаћање накнада прописи о плаћању пореза на доходак ...

Na osnovu člana 25 stav 5, 27 stav 3, 28 stav 10, 29 stav 11, 38 stav ...

http://www.skupstina.me/images/dokumenti/javne-nabavke/odluke/odluka_o_izboru_00-56-13-45-5.pdf

Kikindska 14/22. Poštanski broj. 26000. Grad: Pančevo. Identifikacioni broj: ... Na adresu Skupština Crne Gore, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 10 pristigla ...

Na osnovu člana 44 stav 2, a u vezi sa članom 27 stav 7 Opšteg ...

https://www.policijskaakademija.me/attachments/article/84/Odluka_o_osnivanju_JU_VSS_PA_Danilovgrad.pdf

Naziv Policijske akademije je Javna ustanova Viša stručna škola „Policijska akademija". ... u funkciji razvoja obrazovne djelatnosti i obavljanja kriminalističko-policijskih i ... Policijska akademija će donijeti statut i izvršiti upis u Centralni registar ...

vršačko utvrđenje – zamak u svetlu arheoloških istraživanja1

http://godisnjak.ff.uns.ac.rs/index.php/gff/article/download/1875/1895/

Vršački zamak nalazi se istočno od današnjeg Vršca na jednom od uzvišenja. Vršačkog ... Vršački zamak, snimak u toku iskopavanja ... Metal srednjovekovni.

2337 Na osnovu člana 7. stav 2, člana 131. stav 1 ... - Tehnicki pregled

http://tehnickipregledi.rs/wp-content/uploads/2011/02/pravilnik_o_izmenama_i_dopunama_pravilnika_o_podeli_motornih_i_prikljucnih_vozila_i_tehnickim_uslovima1.pdf

PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima. Član 1.

Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 2 Ustava Crne ...

https://www.canu.me/files/opsta-akta/ZAKON-O-CANU-Slubeni_list_Crne_Gore_broj_14_2012.pdf

osnivački akt, odnosno za fondacije osnivački akt ili testament. - zapisnik sa ... Podgorica. Vujisić Antonija, diplomu, EŠ „Mirko Vešović“, Podgorica. Bojović Razumenka, svjedočanstvo 8 razreda izdato od OŠ „Pavle Žižić“ u Bijelom Polju.

Tužba zbog opomene

https://www3.formularservice.gv.at/PDF/GetPDF.ashx?pid=BMJ&pn=Mahnklage_Burgenl%C3%A4ndisch-Kroatisch&fn=Mahnklage_burgenlaendisch_kroatisch.pdf

Tužba zbog opomene. STRANKE I NJEVI ZASTUPNIKI/ZASTUPNICE. Tužitelj/tužiteljica (02). Adresa. Ostali podatki. Tužba zbog opomene v1.0. 1. stran od 9 ...

PRIKAZ KNJIGE Dimitrije Pavlović, Pravni rečnik ... - Strani pravni život

https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/download/598/585/

nemačkom pravnom mišlju te pravom Nemačke i pravom Austrije su međutim u širokom vidiku toliko jake, da činjenica da je jedan nemačko- srpski pravni rečnik ...

Pravni zapisi 2011-02.indd - Pravni fakultet Univerziteta Union

http://www.pravnifakultet.rs/images/2012/zapisi-2-2011/Vesna_Rakic-Vodinelic_ZAKON_O_PARNICNOM_POSTUPKU_SRBIJE_2011.pdf

„Tužba za utvrđenje može da se podnese radi utvrđivanja postojanja, odnosno ... Što se tiče tužbe kojom se traži od suda utvrđenje postojanja ili nepo- stojanja ...

Pravni zapisi 2012-01.indd - Pravni fakultet Univerziteta Union

http://www.pravnifakultet.rs/images/2012/Zapisi-1-2012/Bogoljub_Milosavljevic_NACELO_PODELE_VLASTI_U_USTAVU.pdf

ke, sudovi.1. . Uvod. Sistem organizacije vlasti zasnovan na načelu podele vlasti i politički pluralizam uvedeni su u Republici Srbiji njenim Ustavom iz 1990.

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.