Matematika

1. Živorad Ivanović, Srđan Ognjanović: Matematika I, Zbirka zadataka i testova ... Vene Bogoslavov: Zbirka zadataka za I, II i III razred gimnazije i tehničkih škola.

Matematika - Сродни документи

Zašto je matematika mnogima bauk? - Matematika i škola

https://mis.element.hr/fajli/911/51-05.pdf

kako matematika nije teška, ali program nije prila- ... Nije bauk matematike specifičan hrvatski problem. ... ću ne možemo ući, a naše jedino znanje o njoj po-.

Matemātika ekonomikas pamatjautājumu apguvei Matemātika ...

https://m.turiba.lv/storage/files/matematikas-formulas-reklamai.pdf

Procenti” un “Sakarības. Funkcijas”. Šis darbs tapis kā palīglīdzeklis sociālo zinību, ekonomikas un citu nozaru skolēniem un skolotājiem, kuru tiešā specialitāte ...

moja matematika 1 moja najdraža matematika 1 - Alka script

https://www.alkascript.hr/index.php/katalog-proizvoda/skola-za-zivot/osnovne-skole/1-razred?format=raw&task=download&fid=475

marijana curić moja matematika 1 boško jagodić ivan mrkonjić marijana curić. RADNA BILJEŽNICA. ZA UČENIKE PRVOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE.

4. Matematika 3

https://suzanamiljkovic.files.wordpress.com/2013/08/4-matematika-3.pdf

niza brojeva prve stotine. 5) 100 jedinica = desetica = stotina. Popuni tabelu. ... Najve}em neparnom broju pete stotine dodaj najve}i jednocifreni broj. 5. 6. 7.

Matematika 2 - Vut

http://www.umat.feec.vutbr.cz/~kolara/Matematika_2.pdf

Do předmětu Matematika 2 jsou zahrnuty dvě významné matematické disciplíny, ... f t n t δ δ. ∞. = = −. ∑ . Pak pro Laplaceovu transformaci této funkce můžeme ...

Matematika I

http://www.fpm.ues.rs.ba/wp-content/uploads/2016/02/mat1DRUGIrjesenja.pdf

1 velj 2016 ... Zapremina tetraedra je sada: V = 1. 6 · 30 = 5. Dalje racunamo površinu paralelograma konstruisanog nad vektorima. --→. AB i. -→. AC, dakle ...

Matematika II

http://djelatnici.unizd.hr/~makosor/mat2-2013/P1_final_print_2013.pdf

Saºetak. Saºetak. 1 Obavijesti. Uvjet za potpis. 2 Primitivna funkcija. Ideja. Striktna definicija i primjeri iz knjige. Svojstva primitivne funkcije. 3 Neodreženi integral.

MATEMATIKA 3

http://mata.fon.rs/skladiste/ma3/rezultati/m3_2kol_gr3_RiR%5BDjoric%5D.pdf

Drugi pismeni kolokvijum, 9.1.2016. Grupa 3. Rexe a zadataka i rezultati ... Stojanovi , O. Mihi , R. Lazovi , D. ori , MATEMATIKA 3, FON, Beograd, 2015. 2N.

Matematika 2 - Fsb

https://www.fsb.unizg.hr/matematika/download/ZS/mat2/predavanje1-Micic-Hot-print.pdf

Hiperbolicke funkcije. Svojstva hiperbolickih funkcija. ZADATAK 18. a) Izvedi formulu (1): ch2x −sh. 2x = 1 polazeci od prikaza shx i chx pomocu ...

Matematika - mzo

http://mzos.hr/datoteke/6-Predmetni_kurikulum-Matematika.pdf

26 velj 2016 ... Sonja Banić, prof. matematike i fizike, Srednja škola „Ivan Švear“, Ivanić ... Gledajući prijedlog ishoda za srednju školu moram naglasiti da je ...

Matematika - MON KS

https://mon.ks.gov.ba/sites/mon.ks.gov.ba/files/katalog_za_eksternu_maturu_za_ucenike_katolickog_skolskog_centra_-_matematika.pdf

matematike za osnovnu školu. Katalog ispitnih zadataka sadrži ukupno 100 zadataka predviđenih za samostalnu vježbu učenika. Ocjenjivanje /način bodovanja ...

Matematika - RIC-a

https://www.ric.si/mma/P-MAT-2014%20ISSN/2012092610051575/

26 sep 2012 ... Izpit iz matematike je sestavljen iz dveh delov: pisnega in ustnega. ... Izpitna pola vsebuje tudi formule, s katerimi si kandidat lahko pomaga pri ...

Matematika 1 - Fsb

https://www.fsb.unizg.hr/matematika/download/ZS/mat1/Matematika-1-beamer-CH-10.pdf

Veza grafa funkcije i grafa njoj invernze funkcije. Neki poznati grafovi koji nisu grafovi funkcija. Katedra za matematiku (FSB, Zagreb). Matematika. 4. studenog ...

matematika 4 I a.qxp

https://ruzicavukelic.files.wordpress.com/2014/02/03-matematika-4-knjiga-1.pdf

66-75. Oduzimawe u skupu prirodnih brojeva . . . . . . . . . . . . . 76-83. Brojevna poluprava – sabirawe i oduzimawe . . . . . . . 84-86. Izvodqivost operacija sabirawa i ...

matematika - Ofi

http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/matematika_fejlesztofeladat_11_szazalekszamitas.pdf

Százalékszámítás. 1. szint. 2. szint ... százalékszámítási feladatokat. Ismeri az alap, a százalékérték és a százalékláb fogalmát. Alkalmazza a százalékszámítás.

Matematika III - Matematika 3

http://matematika3.etf.rs/PDFs/uskoroknjiga.pdf

Matematika III. Kompleksna analiza ... polovinu gradiva predmeta Matematika 3 i deo predmeta Matematika 4 i po njoj će ... [email protected] etf.rs. Knjiga je u potpunosti ...

Matematika 1

https://math.ba/Nastava/2017_18/predavanjahemijatf.pdf

2.4 Zadaci za vjezbu . ... Jednakost koju formiraju jednake razmjere nazivamo proporcija. ... Primjenom osobina produzene proporcije odrediti x, y, z i t, ako je.

Matematika

http://www.tf.ni.ac.rs/images/site/upis/matematika.pdf

1. Živorad Ivanović, Srđan Ognjanović: Matematika I, Zbirka zadataka i testova ... Vene Bogoslavov: Zbirka zadataka za I, II i III razred gimnazije i tehničkih škola.

MATEMATIKA 2

http://math.fon.rs/download/121-24c45e

y 1= ρ sin φ dobijamo novu oblast G = {(ϕ, ρ) : π/2 ≤ ϕ ≤ 3π/2, 0 ≤ ρ ≤ 2}, pri qemu je. Jakobijan jednak ρ. Dati integral I raqunamo u novim koordinatama,.

MATEMATIKA - PZTZ CMS

http://cms.pztz.ba/userfiles/pztz/files/SrednjeObrazovanje/Dokumenti/NPP/Gimnazija/InformacioneTehnologije/OpceObrazovni/PrirodnoMatematicko/O_13_Matematika_3_giT.pdf

Pravilni poliedri. Površina prizme, piramide i zarubljene piramide. Zapremina kvadra,. Kavaljerijev princip, zapremina prizme, piramide i zarubljene piramide.

matematika štirikotnik

https://dijaski.net/get/mat_sno_stirikotniki_01.pdf

MATEMATIKA. ŠTIRIKOTNIK. Štirikotnik je lik, ki ima štiri kote, stranice in 2 diagonali. Oglišča štirikotnika so točke, kjer se stikata daljici: A, B, C in D. Razdalje ...

MATEMATIKA FELADATLAP

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/feladatsorok/2010ev_gimn/09oszt/MT2_8.pdf

2010. febr. 4. ... MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára ... Nincs olyan deltoid, ami paralelogramma. Egy háromelemű halmaznak három ...

Matematika - PMF-MO - unizg

https://web.math.pmf.unizg.hr/nastava/metodika/materijali/Matematika-predmetniNOK.pdf

26 velj 2016 ... Brojeve do 100 možemo prikazivati na dva načina: u tablici brojeva do 100 u kojoj su u prvome retku brojevi od 1 do 10, a u drugome retku od ...

Matematika 3 - Puskice

https://www.puskice.org/download/matematika_3/Mata3%20zbirka%20by%20Hijavata.pdf

Homogene diferencijalne jednačine prvog reda ... Rešavanje diferencijalne jednačine višeg reda primenom Laplasove transformacije ... Drugi način (razlomci) ...

2. Pitagorejska matematika

https://www.fmf.uni-lj.si/~hladnik/ZgodMat/PitagZapiskiZMA.pdf

Algebraicne identitete. Stari Grki niso poznali algebraicne notacije, zato so npr. pitagorejci razlicne algebraicne identitete odkrili in dokazovali geometrijsko, npr.

matematika 3 - FonForum

http://www.fonforum.org/download/druga/Matematika_3/Mata3-predavanja.pdf

Dobija se diferencijalna j-na cije je opšte rešenje po- lazna familija. ... d) Linearna diferencijalna jednacina prvog reda. (LNH) ... cosϕ isinϕ - Ojlerova formula.

Matemaika III - Matematika 3

http://matematika3.etf.bg.ac.rs/PDFs/IspitnaPitanja.pdf

Dirihleova teorema, Razvoj funkcije u Furijeov red na [a, b]. 61. Razvoj funkcije u kosinusni red, razvoj funkcije u sinusni red. 62. Furijeov integral. 63. Laplasova ...

Matematika 1 - math.ba

https://math.ba/Nastava/2019_20/prezentacijahemija.pdf

Gaußova metoda eliminacije. Gauß–Jordanova metoda. Diskusija rješenja sistema linearnih jednačina. Kramerova metoda. 5. Vektorska algebra: Vektori u ...

Elementarna matematika

http://www.pmf.unsa.ba/matematika/dodiplomski-studij/NPP-2016-I-ciklus/Elementarna%20matematika.pdf

Hornerova shema. Najveća zajednički djelitelj polinoma. - Stepena funkcija. Stepeni i korijeni. - Eksponencijalne funkcije. - Logaritamska funkcija. Logaritmi.

Finansijska matematika 1

https://www.ucg.ac.me/skladiste/blog_12249/objava_53586/fajlovi/FM1%202019_20%201_2.pdf

Kamata se obračunava samo na glavnicu (a ne na zbir glavnice i kamate). ▷ C - kapital. ▷ i ≥ 0 - godišnja kamatna stopa (u procentima). ▷ A0 = C, A1 = C  ...

FINANSIJSKA MATEMATIKA

https://people.dmi.uns.ac.rs/~lila/files/FM%202015.pdf

FINANSIJSKA MATEMATIKA. [email protected] Page 2. Vremenska vrednost novca. Page 3. Vremenska vrednost novca. Dobili ste novčanu nagradu ...

matematika 1 - Poincare

http://poincare.matf.bg.ac.rs/~ivand/files/matematika1.pdf

Najvazniji skupovi brojeva koji su nam poznati iz srednje škole su N–skup ... Zadaci. 1.46. Neka su dati skupovi. (a) A = {1,2,3,4,5}, B = {0,1,2,3,4}, i C = {−1,0,1,2,3}. ... je ispitati znak funkcije f na intervalima odred-enim rešenjima jednacine.

DISKRETNA MATEMATIKA

http://tesla.pmf.ni.ac.rs/people/dragance/discretemath.pdf

17 феб 2003 ... funkcija f : A ↦→ B i g : B ↦→ C oznacava se sa g◦f, dok se slaganje relacija ρ ... Rubikova kocka, koja je bila izuzetno popularna pocetkom.

matematika u umjetnosti

https://hrcak.srce.hr/file/152404

Pointilizam ili divizionizam sli- karski je pravac nastao u Parizu krajem 19. stoljeća. Ime je dobio po riječi point, što na francuskom znači točka, od- nosno division ...

Zabavna Matematika 1.qxp

https://velikadecazamaleljude.files.wordpress.com/2014/10/05-zabavna-matematika-1.pdf

Znak = (jednako). 1. U prazne kvadrati}e stavi odgovaraju}e znake >, < ili =. Poqa u kojima je znak > oboj u crveno, poqa sa znakom < u `uto, a poqa sa znakom ...

zašto matematika?

https://people.dmi.uns.ac.rs/~rozi/files/master-diplomski/MilenaMircov.pdf

14 сеп 2012 ... sadržaja, decu treba pripremati za logičko razmišljanje već u ranom periodu ... Ovakvi zadaci su veoma zanimljivi i u mnogome doprinose ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.