ИЗЈАВА О НЕАКТИВНОСТИ

Број пасоша - за законске заступнике - страна физичка лица. Функција. И-мејл адреса. Потпис. Република Србија. Агенција за привредне регистре.

ИЗЈАВА О НЕАКТИВНОСТИ - Сродни документи

ИЗЈАВА О НЕАКТИВНОСТИ

http://www.konsalting.rs/wp-content/uploads/2016/10/Izjava_o_neaktivnosti.pdf

Број пасоша - за законске заступнике - страна физичка лица. Функција. И-мејл адреса. Потпис. Република Србија. Агенција за привредне регистре.

ИЗЈАВА

https://www.pmf.ni.ac.rs/download/departman_za_biologiju/takmicenje/Izjava-biologija.pdf

Изјављујем да сам у циљу учествовања на свим нивоима такмичења из биологије добровољно дао личне податке и овлашћујем Српско биолошко.

ИЗЈАВА ЗА ИНТЕРЕСИ

https://www.dksk.mk/fileadmin/user_upload/Obrasci/izjavazainteresi.pdf

роднини по крв во права линија. (вашите:син и ќерка, внуци, татко и мајка, баба и дедо);. - роднини по крв во странична линија до четврти степен (брат ...

Изјава за тројна компензација

http://www.giveko.mk/content/Dokumenti/izjava%20za%20trojna%20kompenzacija.pdf

Врз основа на членовите од број 325 до број 332 од. Законот за облигациони односи ( Сл. Весник на Р.М. Број 18/2001 ) даваме изјава за компензација ...

Изјава добављача - Commercium

https://commercium.rs/upload/documents/Tihomir%20Bogicevic.pdf

Регионална конвенција треба да замени протоколе о пореклу робе у ... Пример 1. - Памучно предиво пореклом из Кине увезено је у Немачку;.

Изјава за двојна компензација

http://www.giveko.mk/content/Dokumenti/%D0%98%D0%97%D0%88%D0%90%D0%92%D0%90%20%D0%97%D0%90%20dvojna%20%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%88%D0%90.pdf

ИЗЈАВА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА. Врз основа на членовите од број 325 до број 332 од. Законот за облигациони односи ( Сл. Весник на Р.М. Број 18/2001 ).

ИЗЈАВА О РИЗИЦИМА И ПРЕУЗИМАЊУ ОДГОВОРНОСТИ

https://www.pdpobeda.rs/obrasci/odgovornost.pdf

ИЗЈАВА О РИЗИЦИМА И ПРЕУЗИМАЊУ ОДГОВОРНОСТИ. Ја, ... ПРЕ НЕГО ШТО САМ У СВОЈЕ И ИМЕ СВОЈИХ. НАСЛЕДНИКА ПОТПИСАО (ЛА) ИСТУ.

Изјава о бављењу пољопривредом - RFZO-u

https://www.rfzo.rs/download/obrasci/Izjava_poljoprivreda.pdf

ИЗЈАВА О БАВЉЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДОМ. Изјављујем да се: (ЗАОКРУЖИТИ ЈЕДАН ОД ПОНУЂЕНИХ ОДГОВОРА). 1. БАВИМ ПОЉОПРИВРЕДОМ као ...

изјава - Српско географско друштво

http://www.sgd.org.rs/publikacije/takmicenja/2018/Izjava_2018.pdf

Изјављујем да сам у циљу учествовања на свим нивоима такмичења из географије добровољно дао личне податке и овлашћујем Српско географско ...

изјава за аплицирање за картичка за физички лиц

https://www.kb.com.mk/Handlers/GetResource.ashx?id=3d483c24-0866-47f4-9fee-2f1e8ef7f013

прифаќам. 4. Оваа изјава ја давам во присуство на 2 сведока од кои еден е службеник вработено лице во Банката. Оваа изјава ја давам за потребите ...

изјава - Друштво за српски језик

http://drustvosj.fil.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2014/04/izjava-za-takmi%C4%8Denja-iz-srpskog-jezika.pdf

Изјављујем да сам у циљу учествовања на Републичком нивоу Такмичења из српског језика и језичке културе добровољно дао/дала личне податке и ...

Образац бр. 2 ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ СА УСЛОВИМА ИЗ ...

http://mfin.gov.rs/UserFiles/File/Javni%20pozivi/Nabavka%20opreme/saglasnost%20sa%20uslovima%20iz%20Programa%20-%20Obrazac%20br%202.pdf

Образац бр. 2. ИЗЈАВА О САГЛАСНОСТИ СА УСЛОВИМА ИЗ ПРОГРАМА. Заступник: који заступа привредни субјекат (корисник средстава):. изјављује ...

ИЗЈАВА О ОДЛАСКУ У ПЕНЗИЈУ И ЗАХТЕВ

http://www.sonkvojvodine.org/pravno/Zahtev_za_odlazak_u_penziju.pdf

Због одласка у пензију молим да ми донесете решење о престанку радног односа закључно са ______. године. У складу са чланом 119. став 1. тачка 1) ...

ИЗЈАВА О РАСКИДУ УГОВОРА О ОСИГУРАЊУ СТАНА

https://www.infostan.rs/files/DUNAV_osiguranje_raskid_ugovora.pdf

ОБ-СН-З-10. ЈКП „Инфостан технологије“. Београд, Данијелова 33. Сектор наплате. ГЛАВНА ФИЛИЈАЛА БЕОГРАД. ИЗЈАВА О РАСКИДУ УГОВОРА О ...

Драгица Живојиновић, ПОЗИТИВНА НАСЛЕДНИЧКА ИЗЈАВА У ...

http://www.jura.kg.ac.rs/index.php/sr/dokumenti/download-document.htm?gid=3477

21 дец 2015 ... да ли је позитивна наследничка изјава овде уопште потребна, а ако јесте, ... На пример, она не може наследити право на новчану.

Изјава о сагласности односно несагласности за такмичења из ...

http://www.osdjurosalaj.rs/wp-content/uploads/2018/02/Prilog-2-Izjava-o-saglasnosti-odnosno-nesaglasnosti-za-takmicenja-iz-biologije-_1_.pdf

биологије добровољно дао личне податке и овлашћујем Српско биолошко друштво, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као.

ПРИМЕР 39.1. Изјава о завршетку oбјекта у конструктивном ...

http://mladenovac.gov.rs/download/informator/primeri/39.1.pdf

Изјава о завршетку објекта у конструктивном смислу (чл. 152. ЗПИ). У складу са чл. 152. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09 ...

Изјава о постојању ванбрачне заједнице - RFZO-u

https://www.rfzo.rs/download/obrasci/Izjava_vanbracna.pdf

... не постоје законом прописане брачне сметње. Изјаве дајемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. У____________________, дана, ...

Часопис „КУЛТУРА ПОЛИСА“ АУТОРСКА ИЗЈАВА

http://kpolisa.com/korisno/AutorskaIzjavaZaKulturuPolisa.pdf

Под пуном моралном и материјалном одговорношћу, изјављујем/o: а) да чланак „. “, достављен ради објављивања уредништву „КУЛТУРА ПОЛИСА“, ...

Заједничка изјава о водећим принципима за развој ... - ICPDR

https://www.icpdr.org/main/sites/default/files/joint_statement_isrbc_icpdr_and_danube_commission_final_srp.pdf

Рад Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR) заснива се на ... за развој унутрашње пловидбе и заштите животне средине у сливу реке Дунав ... Овај попис, обично називан Рамсар подручја, не само да признаје светски најважнија мочварна ... Дунав (статус на дан 12. октобра 2007. године).

изјава о испуњености минимално техничких услова за уређење ...

https://kursumlija.org/fajlovi/turizam/kategorizacija/obrasci%20kategorizacija/Izjava%20o%20ispunjenosti%20minimalnih%20tehnickih%20uslova%20soba.pdf

Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и ...

Изјава о завршетку објекта у конструктивном смислу - Babusnica

http://www.babusnica.rs/images/objedinjena/2016/Izjava%20o%20zavrsetku%20objekta%20u%20konstruktivnom%20smislu-OBRAZAC.pdf

ИЗЈАВЕ О ЗАВРШЕТКУ OBJEKTA У КОНСТРУКТИВНОМ СМИСЛУ. У складу са чланом 152. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник»,.

Заједничка изјава Лутеранско‑православне теолошке комисије ...

https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/1450-9148/2018/1450-91481812099K.pdf

рана Црква и Васељенски сабори, Реформација и лутеранска вероисповедања), а посебна пажња посвећена је следећим подтемама: теологија и ...

Менична изјава (Гаранција за добро извршење посла)

http://uap.gov.rs/wp-content/uploads/2013/03/menicno-ovlascenje-garancija-za-dobro-izvrsenje-posla.pdf

уговора с тим што се, уз меницу, доставља и ново менично овлашћење, доказ о регистрацији менице, као и картон депонованих потписа не старији од ...

Изјава о давању сагласности за приступање малолетног лица

http://www.tigrovi.rs/doc/izjava%20o%20davanju%20saglasnosti%20za%20pristupanje%20maloletnog%20lica.pdf

образац ИЗЈАВЕ О ПРИСТУПАЊУ а законски заступник малолетног лица доставља лично на адресу Удружења пилота ''ТИГРОВИ''. У случају када је ...

Образац ИКПС - ПДВ ИЗЈАВА КУПЦА СТАНА ДА КУПУЈЕ ПРВИ ...

http://www.icarus.rs/pdf/pdv/IKPS-PDV.pdf

купујем први стан за себе, односно за себе и за чланове мог породичног домаћинства, са којима имам исто пребивалиште у ...

Ова веб локација користи колачиће како би осигурала најбоље искуство на нашој веб локацији.